Estatuts

Estatuts

Estatuts i reglament de règim interior

D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 al 65 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans aprovat en el Ple del dia 27 de maig de 1988 es modifiquem els Estatuts de la Societat Catalana de Filosofia. Una modificació de l’article 9 dels presents estatuts va tenir lloc, d’acord amb l’Article 17, el dia 3 de desembre de 2018. I, una altra modificació de l’article 13 dels presents estatuts va tenir lloc, d’acord amb l’article 17, el dia 15 de maig de 2021.

Article 1. La Societat Catalana de Filosofia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitat el conreu de les disciplines filosòfiques en tots els seus aspectes, la investigació històrica del pensament nacional i la seva difusió. Es regeix pels presents Estatuts, pel Reglament de règim interior i pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.1988) i pel Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27.5.1988).

Article 2. El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 3. La Societat desenvolupa les seves activitats a les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions.

Article 4. La Societat constarà de socis honoraris, ordinaris i corresponents; queda reservada aquesta darrera categoria per a les persones o entitats de fora dels països de llengua catalana. Seran socis les persones o entitats que figuren com a tals a les actes de la Societat, a més d’aquells que siguin acceptats per l’Assemblea a proposta de la Comissió d’Admissió de Socis. La constitució d’aquesta Comissió i el mecanisme d’aprovació de socis per l’Assemblea, tant pel que fa al cas dels membres honoraris com dels ordinaris o corresponents, seran establerts pel Reglament de règim interior.

Article 5. Són òrgans de govern de la Societat: l’Assemblea General i el Consell Directiu

Article 6. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i és formada amb igualtat de drets per tots els socis que hi assisteixen. L’Assemblea es reunirà cada any almenys una vegada en sessió ordinària administrativa, en la data que fixi el Consell Directiu. Seran funcions de l’Assemblea: l’elecció del Consell Directiu, l’aprovació o modificació dels Estatuts i del Reglament de règim interior i, en general, l’orientació del treball de la Societat i també tot el que es derivi del compliment d’aquests Estatuts i el Reglament de règim interior.

Article 7. El president, d’acord amb el Consell Directiu, podrà convocar sessió extraordinària administrativa o acadèmica, i n’haurà de convocar a petició d’una cinquena part dels membres de la Societat. Perquè altres sessions puguin celebrar-se en nom de la Societat caldrà el vist-i-plau del Consell Directiu.

Article 8. El Consell Directiu és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea. El Consell Directiu estarà format per president vicepresident, secretari, tresorer i tants vocals com calgui, el nombre dels quals serà establert segons els mecanismes que prevegi el Reglament de règim interior.

Article 9. Els càrrecs del Consell Directiu són triennals i reelegibles, excepte el càrrec de president, que no podrà ser reelegit en la convocatòria immediatament posterior a dos mandats consecutius. Els càrrecs del Consell Directiu seran escollits entre els membres de la Societat per majoria de vots dels socis presents en la sessió ordinària anual.

Article 10. Les funcions especifiques de tots els membres del Consell Directiu s’establiran d’acord amb el Reglament de règim interior. A les funcions específiques caldrà afegir, en el cas del president

  • Assistència amb veu i vot a les reunions de la Secció corresponent i als plens de I’IEC.
  • Membre de la comissió de Societats Filials.
  • Obligació d’informar, d’acord amb el delegat de l’IEC la Secció que correspongui, de les activitats i funcionament de la Societat.

I en el cas del secretari

  • Obligació de notificar al Consell Permanent de I’IEC el programa mensual de les seves activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs del Consell Directiu.
  • En acabar cada curs, i per mitjà de la Secció corresponent, trametrà al secretari general de l’IEC la memòria anual.

Article 11. En cas d’absència o malaltia, el president serà substituït pel vicepresident. En cas d’absència o malaltia, el secretari serà substituir per un vocal designat pel president.

Article 12. Un membre numerari o emèrit de I’IEC elegit per la Secció corresponent i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’IEC prop del Consell Directiu, i serà el responsable davant de l’IEC de les publicacions i actes públics de la Societat. El delegat serà convocat a les reunions del Consell Directiu de la Societat Catalana de Filosofia i actuarà com a nexe entre I’IEC i la Societat.

Article 13. La Societat podrà organitzar els grups de treball, seccions i comissions que cregui convenients pera desenvolupar els seus objectius. En qualsevol cas, i a proposta del Consell Directiu, es constituirà una comissió de publicacions les funcions i composició de la qual seran establertes pel Reglament de règim interior.

Pel que fa a les activitats i publicacions, la SCF establirà les comissions i mecanismes de control i selecció per tal de garantir la idoneïtat, pertinença i qualitat de les activitats i dels materials que s’hagin de publicar (revistes, llibres, actes de congressos, col·loquis, etc.). En cas de disconformitat i discrepància de criteri per part d’algun autor sobre l’acceptació o rebuig d’un determinat escrit (article, capital de llibre, llibre, comunicació i ponència a congressos i col·loqui is, etc.), la persona interessada dirigirà al President de la SCF una memòria raonada on exposarà els seus motius i explicitarà la seva sol·licitud. Aquesta petició s’ha de lliurar al President per escrit abans de quinze dies que s’hagi comunicat a l’interessat la decisió de la comissió respectiva. El Consell Directiu, en tant que màxima instancia d’apel·lació per a aquestes queixes, queda facultada per admetre i dirimir la qüestió, notificant en qualsevol cas la seva decisió a l’interessat en el termini d’un mes després de rebre la sol·licitud. Els autors que lliurin originals a la SCF per a la seva consideració han d’acceptar aquestes disposicions, per la qual cosa renuncien explícitament a qualsevol instància superior, més enllà del Consell Directiu de la SCF.

Article 14. Els recursos de la Societat són:

  • Ordinaris: l’import de les quotes dels socis i les aportacions de I’IEC.
  • Extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars, i els bens mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Societat.

Article 15. La dissolució de la Societat serà proposada pels membres de la Societat. L’acord serà pres en una assemblea general extraordinària, però no tindrà efecte mentre una tercera part dels membres acordin continuar la Societat i mentre no hagi estat informat i proposat a la Secció corresponent, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

Article 16. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat passaran a integrar-se a I’IEC.

Article 17. Aquests Estatuts, i també el Reglament de règim interior, seran reformables en una assemblea extraordinària de socis convocada a aquest efecte. Perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de la Societat presents en l’Assemblea i que sigui aprovada pel Ple de I’IEC.

Disposicions addicionals

Primera. Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estats dictaminats favorablement pel Ple de l’IEC.

Segona. El Consell Directiu proposarà en el termini màxim d’un any, després que aquests Estatuts hagin estat aprovats pel Ple de l’IEC, un reglament de règim interior que haurà de ser aprovat en una assemblea general extraordinària.

Disposició transitòria

Mentre no hagi estat aprovat el Reglament de règim interior, en aquells punts que el concurs de l’esmentat Reglament sigui imprescindible, el Consell Directiu obrarà d’acord amb les normes fins ara seguides i establertes en els anteriors Estatuts. Aprovats per l’Assemblea General de la Societat de Filosofia el 5 de març de 1991. Ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 28 de juny de 1991.

Reglament intern

 

Arxius